image

งานนำเสนอบริษัท

ผลิตภัณฑ์ View All

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

ใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท
บริษัท จี.เค.เทค จำกัด

           ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544โดยเริ่มดำเนินธุรกิจโดยการรับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับซ่อม Controller รวมไปถึงการจำหน่ายอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้าซึ่งเกิดกับเครื่องจักร จึงได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรเกิดปัญหาในการทำงาน มักเกิดขึ้นจากความร้อนภายในตู้ Control ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์มีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งการเกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เนื่องจากสายการผลิตต้องหยุดชะงักจากปัญหาเครื่องจักรเสียนั่นเอง 
            จากจุดนี้เองทางบริษัทฯ จึงเริ่มหาสาเหตุ และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเราจึงเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแอร์ติดตู้ Control แอร์ติดเครื่องจักร เป็น GK TECH ขึ้นมา รวมไปถึงการติดตั้ง, บำรุงรักษา และการซ่อมบำรุง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักร และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด